U, de petitionaris
Logo nw klein png

Hâld Froeks.TV Online!

444 ondertekeningen

Deputearre Steaten fan Fryslân ha beslúten de finansjele bydrage oan Froeks.TV stop te setten. At it oan Deputearre Steaten leit krijt de Frysktalige webside al mei yngong fan it nije jier gjin jild mear. It gefolch is dat Froeks.TV mooglik ynkoarten offline giet.

Petitie

Wij

Jongeren út Fryslân, Fryske jongeren fan bûten Fryslân en besikers fan Froeks.TV.

 

constateren dat:

Dat Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân beslúten hat de bydrage oan Froeks.TV stop te setten en dêrmei de website op swart te setten.

Dat jongerensite Froeks.TV eltse moanne 50.000 besikers op har content lûkt.

Dat de provinsje Fryslân wol jild besteegje wol oan tydskriften, dy’t rjochte binne op lytsere doelgroepen sa as âlderen.

Mar net oan nije media inisjativen as Froeks.TV dy't folle mear, en benammen jongere minsken berikt.

 

en verzoeken

De bydrage oan Froeks.TV net stop te setten, sadat Froeks.TV trochgean kin mei it meitsjen fan programma’s foar en troch jongerein.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Fryslân 
Petitieloket:
Einddatum:
10-11-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Sjoerd Bootsma 

Geschiedenis

Ondertekeningen